cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Otwieramy przedszkole od 18 maja br.

Rodziców, którzy zgłosili chęć powrotu dzieci do przedszkola prosimy o zapoznanie się

z zasadami postępowania w związku z przywróceniem funkcjonowania placówki. Prosimy o wypełnienie oświadczenia i zgody i przyniesienie ich do przedszkola.

 • Rodzice oddając dziecko pod opiekę placówki mają świadomość sytuacji epidemicznej w kraju i biorą pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję.
 • Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 • Na terenie placówki umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące na teren Przedszkola są zobowiązane zdezynfekować ręce.
 • Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 • Rodzice/prawni opiekunowie wchodzą na teren placówki w maseczce ochronnej.
 • Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko do i z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Dziecko do przedszkola przyprowadzają wyłącznie zdrowi rodzice i opiekunowie.
 • W czasie drogi do i z przedszkola rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia, indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę ochronną). Maseczki dziecka nie można zostawiać w szatni!
 • Rodzice kategorycznie nie przyprowadzają dziecka do przedszkola jeśli ktoś z najbliższego otoczenia dziecka przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 • Do przedszkola nie przyprowadza się dzieci, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe: kaszel, katar, podwyższona temperatura, kłopoty z oddychaniem
 • W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki na terenie placówki, rodzice informują nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę.
 • Nauczyciele zgodnie z przyjętymi procedurami mierzą dziecku temperaturę rano i o godz.1200 i odnotowują ten fakt w karcie pomiaru temperatury.
 • Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
 • Korzystanie z wewnętrznego placu zabaw jest możliwe tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczyciela w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice nie mogą przebywać na placu zabaw po odebraniu dziecka z przedszkola.
 • Zalecane jest, by stałe osoby przyprowadzały dzieci do przedszkola.
  Ze względu na własne zdrowie i bezpieczeństwo nie powinny to być osoby powyżej 60 roku życia.
 • W tym samym czasie w szatni przedszkolnej mogą przebywać tylko dwie osoby dorosłe z dziećmi.
 • Rodzice przyprowadzają dzieci do swoich sal. Rodzicom zabrania się wchodzenia do sal przedszkolnych.
 • Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola.

 

 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

Ja, niżej podpisany/-a, rodzic (prawny opiekun) dziecka ………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka), uczęszczającego do  Przedszkola Sióstr Felicjanek im. św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez nauczyciela (opiekuna grupy przedszkolnej) zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu.

………………………………                              ………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                   (podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 

Oświadczenie Rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które uczęszcza do Przedszkola Sióstr Felicjanek im. św. Feliksa w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………..

Imiona i nazwiska rodziców………………………………………………..

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję nowe wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i higieny wdrożone w trakcie epidemii COVID-19 i obowiązujące w przedszkolu.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów i innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z  przyprowadzeniem dziecka do przedszkola jest po mojej stronie. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
 4. Przekazuję aktualne numery telefonów do szybkiej komunikacji z Przedszkolem:

matka ………………….,………………………………..

ojciec  …………………………………………………….

 

……………………………………………………………

(data i podpisy rodziców)

 

 

  • Tablica Ogłoszeń