cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Długość i skuteczność terapii logopedycznej

Długość i skuteczność terapii logopedycznej

___________________________________________________

Terapia logopedyczna wymaga konsekwentnego prowadzenia z zaangażowaniem wszystkich, którzy mogą pomóc. Czyli nie tylko logopedy, ale także środowiska

rodzinnego, przedszkolnego czy szkolnego. Przebiega etapowo, przy czym każdy kolejny etap jest uwarunkowany sukcesem poprzedniego.

Pierwszy etap stanowią ćwiczenia przygotowujące do właściwej pracy logopedycznej, między innymi ćwiczenia słuchu fonematycznego, oddechowe,

narządów artykulacyjnych i emisyjno-głosowe. Dobrze rozwinięty słuch fonematyczny warunkuje słyszenie różnicy między swoją nieprawidłową mową

a mową poprawną. Bez sprawnych narządów mowy i prawidłowego oddychania nie ma możliwości prawidłowo wypowiadać głosek (nawet jeśli dziecko będzie dobrze

rozróżniało słuchowo prawidłową i nieprawidłową mowę).

Gdy dziecko jest już dobrze przygotowane można przejść do drugiego etapu pracy nad głoskami. Na początku głoskę wywołuje się w tzw. izolacji, po czym przechodzi do jej utrwalania kolejno w sylabach, następnie wyrazach (na początku, w środku i niekiedy na końcu wyrazów), w opozycjach (w przeciwstawieniu do innych trudnych głosek, np. sz-s), w zwrotach dwutrzywyrazowych i wreszcie w zdaniach i tekstach rymowanek, wierszyków, krótkich opowiadań itp.

Trzeci etap to utrwalanie głoski w mowie spontanicznej, czyli w sytuacjach naturalnych, codziennych. Czasem bywa najtrudniejszy. Stąd niezmiernie cenne

jest tu wsparcie dziecka przez rodziców, wychowawców i nauczycieli, a także współpraca ze specjalistą, jeśli takowy równolegle prowadzi terapię (np.

psychologiem w terapii jąkania).

Warto nadmienić, że terapię logopedyczną wspomagają także różnorodne ćwiczenia: ortofoniczne, logorytmiczne (ćwiczenia i zabawy z muzyką) oraz stymulujące ogólny rozwój dziecka w zakresie koordynacji wzrokowo-słuchoworuchowej, orientacji przestrzennej, pamięci, myślenia pojęciowego i przyczynowo-skutkowego,

Dlaczego utrwalanie głoski w mowie spontanicznej bywa trudne?

 Spadek motywacji dziecka, ponieważ nie widać już tak wyraźnych czy szybkich postępów jak na początku.  Może się też zdarzyć, że wada jest już tak głęboko utrwalona, albo warunki fizyczne dziecka tak niekorzystne, że nie da się już nic więcej osiągnąć, a dotychczasowe sukcesy są ostateczne, pomimo że nie w pełni zadowalające. Wówczas terapię należy zakończyć, o czym powinien zawsze decydować logopeda w porozumieniu z rodzicem, a nie sam rodzic.

 Spadek skuteczności sposobów motywowania spowodowany osłabieniem początkowego entuzjazmu wywołanego nowością; dziecko może być już

po prostu znużone i mało zainteresowane ćwiczeniami (stąd nasze starania w poszukiwaniach coraz to nowych sposobów uatrakcyjniania zajęć).

 Niedostateczna współpraca między terapeutą, rodzicami i szkołą, a co za tym idzie brak jednolitego systemu oddziaływania. Dziecko mówi już poprawnie

na zajęciach logopedycznych, mniejsze natomiast miewa wsparcie w domu i przedszkolu czy szkole. W związku z brakiem konsekwencji w swoim

otoczeniu, dziecko nie umie w sobie zbudować konsekwencji w pracy nad prawidłową mową i traci motywację do pracy.

 

Dlaczego tak ważne jest wczesne rozpoczęcie terapii logopedycznej?

Sprawność i skuteczność terapii logopedycznej zależy od bardzo wielu czynników w tym również od częstotliwości, długości spotkań, momentu życia dziecka (jego

rozwoju, stanu zdrowia, wydarzeń życia codziennego), wieku dziecka i długości występowania nieprawidłowości w mówieniu, złożoności wady.

Wady wymowy u 2-3latka koryguje się dość szybko. 6latkowi trzeba już poświęcić znacznie więcej czasu. Dziecko w wieku szkolnym zwykle wymaga dodatkowo reedukacji, gdyż wady mowy są na tyle utrwalone, że rzutują na jego rozwój intelektualny, funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej. Terapia logopedyczna odgrywa dużą rolę w profilaktyce trudności szkolnych.

Praca z młodzieżą i z dorosłymi jest znacznie trudniejsza niż z dziećmi, ponieważ złe nawyki ciężko jest wyeliminować.

Im starsze dziecko, tym terapia dłuższa, bo ewentualna wada jest bardziej utrwalona, a złe nawyki w mówieniu dużo trudniej jest wykorzenić.

IM WCZEŚNIEJ ROZPOCZNIE SIĘ TERAPIA LOGOPEDYCZNĄ, TYM JEJ EFEKTY BĘDĄ LEPSZE.  • Kącik logopedyczny
  • Tablica Ogłoszeń